skip to Main Content

Algemene voorwaarden van Borden op Bestelling, gevestigd te Baarn, Perahof 21 3743 BR en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70928347.

 

Datum: 12 November 2018

 

Borden op Bestelling wil graag mooie producten maken waar mensen blij van worden.

Om dit te realiseren worden natuurlijk afspraken gemaakt, soms formeel, soms wat minder. In elk geval is het de bedoeling van Borden op Bestelling dat het hele proces van bestelling tot en met levering en betaling voor beide partijen prettig verloopt. Mocht er een keer wat misgaan, dan wil Borden op Bestelling daar liefst op een redelijke- en praktische manier uitkomen. Maar ja, er zijn ook formele kanten en daarvoor zijn deze algemene voorwaarden.

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen met de afnemer waarbij Borden op Bestelling als verkoper of leverancier van artikelen optreedt.

1.2 Toepasselijkheid van door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

1.3 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

1.4 De versie van deze voorwaarden, zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst met de afnemer, is van toepassing.

1.5 Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de rest van de voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een of meerdere bepalingen vaststellen waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling recht wordt gedaan.

2. Totstandkoming van overeenkomsten                                                                                                

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Aan gegevens in drukwerken zoals brochures of folders, uitingen op social mediaof op de website van Borden op Bestelling kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst gaat in zodra Borden op Bestelling de order schriftelijk bevestigt via e-mail

3.2 Indien door omstandigheden, zoals bijvoorbeeld door de spoedeisendheid- of de aard van de opdracht, geen orderbevestiging is verzonden wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.

 4. Prijzen en levering

4.1 De opgegeven prijzen gelden voor levering “af bedrijf” van Borden op Bestelling, inclusief omzetbelasting maar exclusief eventuele emballage, tenzij anders vermeld.

4.2 Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3 Leveringstermijnen gaan pas in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen.De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn voor Borden op Bestelling de goederen te leveren.

4.4 Borden op Bestelling zal, tenzij schriftelijk overeengekomen, vooraf geen drukproeven, modellen, monsters of voorbeelden ter goedkeuring aan de Afnemer zenden.

4.5 De afnemer draagt de zorg en daarmee ook het risico, voor het vervoer van de artikelen.

4.6 Borden op Bestelling kan met de afnemer overeenkomen dat Borden op Bestelling voor het vervoer zal zorgdragen. Ook in dat geval draagt de afnemer de rekening en het risico van het vervoer. De keuze van benodigde emballage ligt bij Borden op Bestelling. De kosten van de emballage zijn voor rekening van de afnemer, Borden op Bestelling zal hiervoor alleen de kostprijs in rekening brengen.

4.7 Als Borden op Bestelling voor het vervoer zoals bedoeld in Art 4.6 zorgdraagt, dient de afnemer eventuele transportschade direct na ontvangst, of uiterlijk vierentwintig uur na ontvangst van de producten aan de vervoerder te melden en een afschrift daarvan naar Borden op Bestelling te zenden.

4.8 Het in gedeelten leveren van producten uit een samengestelde order door Borden op Bestelling is toegestaan waarbij iedere zending afzonderlijk gefactureerd mag worden.

4.9 Betaling door de afnemer dient (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) binnen veertien dagen na de factuurdatum voor het volledige factuurbedrag plaats te vinden. De betaling dient te geschieden in Euro en er mag geen enkel bedrag in mindering worden gebracht door verrekening of om andere redenen.

4.10 De afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn.

4.11 Indien afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Borden op Bestelling heeft het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente en om gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele procesrechtelijke kosten in rekening te brengen en te verhalen op afnemer.

4.12 Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Borden op Bestelling gerechtigd de levering op te schorten.

4.13 Indien de situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt, mag Borden op Bestelling de Overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk ontbinden en betaling vorderen van de wel uitgevoerde gedeelten. Een dergelijke ontbinding geeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding.

5. Wijzigingen van de opdracht

5.1 Het werk omvat alleen datgene dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

5.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door- of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop in de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

5.3 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht, moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden kenbaar gemaakt aan Borden op Bestelling. Bij mondeling of telefonisch verlangde wijzigingen is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

5.4 Verzoeken tot wijziging kunnen tot gevolg hebben dat de levertijd door Borden op Bestelling buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

6. Annuleren

6.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Borden op Bestelling reeds in het kader van de opdracht gemaakte kosten te betalen en is hij overigens jegens Borden op Bestelling gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde.

6.2 Door het annuleren van de opdracht of het weigeren van de goederen vrijwaart de opdrachtgever Borden op Bestelling tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht of weigering van de goederen.

6.3 Onverminderd het vermelde in lid 6.1 en 6.2 van dit artikel behoudt Borden op Bestelling zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

7. Reclameren / Bezwaar maken

7.1 Borden op Bestelling staat ervoor in dat de producten voldoen aan de in de Overeenkomst vermelde specificaties.

7.2 Borden op Bestelling zal de gewenste kleuren zo dicht mogelijk benaderen maar door het gebruikte productieproces zijn niet alle kleuren exact reproduceerbaar. Geringe afwijkingen zoals bepaald door handelsgebruiken ten aanzien van gewenste kleuren gelden niet als tekortkoming. Als de afnemer geen drukproeven heeft gevraagd, dan ligt het risico voor afwijkingen ten opzichte van de verwachte kleur(en) bij de afnemer.

7.3 De afnemer heeft de verplichting om direct na in ontvangst nemen van de goederen te onderzoeken of deze aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de opdrachtgever Borden op Bestelling niet binnen acht dagen schriftelijk op de hoogte stelt van gebreken die bij grondig onderzoek kunnen worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op herstel, vervanging en/of restitutie ter zake van dit gebrek.

7.4 Borden op Bestelling dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

7.5 Indien Borden op Bestelling instemt met de reclame, dan zal zij overgaan tot het gratis vervangen van de geleverde goederen of het betalen van een redelijke schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende goederen.

7.6 Gepersonaliseerde opdrachten zoals, maar niet uitsluitend, opdrachten met data, gezichten, namen etc. kunnen niet geruild worden tenzij er sprake is van een technisch defect.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2 De aansprakelijkheid van Borden op Bestelling onder een overeenkomst is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

8.3 Borden op Bestelling is niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interesten die mochten ontstaan door:

  • Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik.
  • Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht.
  • Enige andere van buiten komende oorzaak.

8.4 Borden op Bestelling in niet aansprakelijk voor mechanische- dan wel thermische breuk van geleverde producten.

9. Gegevensverwerking en privacy

9.1 Borden op Bestelling moet uiteraard gegevens van afnemers bewaren om opdrachten te kunnen uitvoeren en hierover met afnemers te kunnen communiceren.

9.2 Aan Borden op Bestelling toevertrouwde persoonlijke informatie zoals adressen, telefoonnummers etc. zullen niet met anderen worden gedeeld tenzij dit noodzakelijk is voor het vervullen van de opdracht.

9.3 Door het verstrekken van een opdracht aan Borden op Bestelling stemt de afnemer in met het opslaan van contactgegevens en eventuele andere informatie voor zover relevant voor de opdracht.

9.4 De afnemer stemt in dat Borden op Bestelling verstrekte gegevens gebruikt om ook na het afronden van de opdracht contact op te nemen.

 

10. Auteursrecht

10.1 Het auteursrecht op ontwerpen gemaakt door Borden op Bestelling berust bij Borden op Bestelling. De afnemer mag dit ontwerp niet voor commerciële doeleinden gebruiken of distribueren tenzij met schriftelijke toestemming van Borden op Bestelling.

10.2 Indien Borden op Bestelling gebruikt maakt van ontwerpen van derden zal zij ervoor zorgen dat voor het gebruik van deze ontwerpen toestemming is verkregen.

10.3 Indien een order wordt uitgevoerd naar ontwerp, tekeningen etc. aangeleverd door of namens de afnemer vrijwaart de afnemer Borden op Bestelling tegen alle aanspraken die verband houden met eventuele inbreuken op rechten van derden.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Borden op Bestelling en de afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Geschillen

12.1 Borden op Bestelling streeft er uitdrukkelijk naar geschillen zoveel mogelijk informeel op te lossen.

12.2 Mochten partijen er samen echt niet uitkomen, dan kan Borden op Bestelling alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Borden op Bestelling aanhangig maken.

Back To Top